Научната дейност на Филиала на ТУ София в Пловдив е насочена към разработване на научни  и  приложни проекти и е част от Научно - изследователския сектор (НИС) на ТУ София.   В рамките на НИС колективи от висококвалифицирани преподаватели, докторанти, студенти и техници извършват на договорна основа както фундаментални научни изследвания, така и развойна, внедрителска и консултантска дейност. Понастоящем НИС е основно звено за делови контакти с държавни и частни организации и фирмиНаред със създаването на нови научни знания и продукти, основна задача на НИС е да способства за увеличаване на кадровия научен потенциал, за осъвременяване и обновяване на използваната материално-техническата база и на учебния процес като цяло.     

Download video

 
 

КОНЦЕПЦИЯ  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА ПРОЕКТИ

КЪМ ТУ-СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

 

            Цел на Системата за Управление на проекти  ( СУП )

Основната цел на СУП е да подпомага преподаватели, структури и ръководството на Филиала при иницииране, разработване, изпълнение, администриране и оценка на проекти.

Специално внимание ще се обърне на конкретните възможности, които оперативните програми, националните фондове и общоевропейските програми предоставят за подпомагането на научни, изследователски, приложни и иновационни проекти.

В тази връзка специално внимание ще се отдели на 6 програми, които са реални потенциални източници на средства за реализиране на приоритетни проекти:

·        Национален иновационен фонд

·        Фонд научни изследвания

·        Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»

·        Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика»

·        Седма рамкова програма

·        Програма за иновации и конкурентоспособност.

Организационно, СУП ще се управлява от Зам. директора по НД на Филиала. Оперативно, тя ще се организира  от Центъра по предприемачество, чрез неговата секция «Проекти».

На диаграмата по-долу са представени функционални характеристики на СУП.

  

За да постигне на заявената цел, СУП ще извършва следните основни дейности:

·        Обучение по Управление на проекти

·        Иницииране на проекти

·        Формиране на екипи

·        Подготовка на документи за участие в конкурси за проекти

·        Администриране на проекти

·        Предоставяне на информация

·        Консултиране разработването на проекти

·        Специализирани преводи на проектни документи и отчетни форми

·        Консултиране финансовото и същностно управление и отчитане на проекти