Главните научни направления, по които са реализирани разработки чрез НИС са:

 • компютърни системи и мрежи, програмни продукти;
 • електронна техника и технологии;
 • оптоелектронна и лазерна техника;
 • транспортна и авиационна техника и технологии;
 • проектиране и изследване на безпилотни летателни апарати;
 • съвременни средства и методи за автоматизация на производството;
 • автоматизация на електрозадвижвания;
 • машиностроителна техника , уредостроене и технологии;
 • съвременни средства и методи за заваряване;
 • CAD/CAM/CAE системи при проектиране, анализ и оптимизация на машинни детайли, възли и сглобени единици;
 • електро - медицинска апаратура;
 • автоматизирани електрозахранвания за технологични цели и задвижвания;
 • топлотехнически системи;
 • енергийна ефективност;
 •  енергонезависими източници;

 


КЛАСИРАНИ
ВЪТРЕШНИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОКТОРАНТИ
сесия 2017


 


Проект №

Факултет

ТЕМА:

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

Сума за финансиране 2017/2018г.172ПД0004-24

ФМУ

Изследване на импулсни вариатори с лостови механизми

доц. д-р инж. Милчо Ташев

4 000 лв


172ПД0017-24

ФМУ

Определяне на зависимостта между технологични фактори и качествени параметри при обработка на оптични детайли

доц. д-р инж. Павлина Кацарова

4 000 лв


172ПД0018-24

ФМУ

Статистическо управление на качеството на машиностроителни изделия в условия на масовото производство

доц. д-р инж. Ангел Ленгеров

4 000 лв


172ПД0024-24

ФМУ

Удължаване на ресурса на авиационна техника

проф. д-р инж. Добрин Сеизински

4 000 лв


172ПД0025-24

ФМУ

Моделиране процеса на тестване на крайни изделия тип контактор от автоматична монтажна линия

доц. д-р инж. Николай Петришки

4 000 лв


172ПД0026-24


ФМУ

Експериментално изследване на модел на адаптивен ветрогенератор


доц. д-р инж. Николай Петришки


4 000 лв

 

172ПД0028-24


ФМУ

Моделиране на поведението на тънкостенни, многослойни, композитни прътове


доц. д-р инж. Пепо Йорданов

4 000 лв

 


 

КЛАСИРАНИ
ВЪТРЕШНИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОКТОРАНТИ
сесия 2016


 


Проект №

Факултет

ТЕМА:

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

Сума за финансиране 2016/2017 г.161ПД0030

ФМУ

Експериментално изследване на аеродинамични характеристики на мини безпилотни самолети с различни аеродинамични схеми

проф. д-р инж. Добрин Сеизински

2 500 лв


162ПД0008-24

ФМУ

Изследване на механизми задвижващи ножа на режещи машини в полиграфията

доц. д-р инж. Милчо Ташев

4 000 лв


162ПД0016-24

ФМУ

Моделиране и оптимизиране управлението на режимите на рязане при обработване на ротационни детайли върху стругови машини с ЦПУ

доц. д-р инж. Ангел Ленгеров

4 000 лв


162ПД0021-24

ФМУ

Теоретично и експериментално изследване на композитни материали при динамично натоварване

доц. д-р инж. Дечко  Русчев

4 000 лв


162ПД0018-24

ФМУ

Оптимизиране параметрите на електромеханична преса за производство на метална просечена мрежа

доц. д-р инж. Николай Петришки

4 000 лв 


 

 

 

КЛАСИРАНИ
ВЪТРЕШНИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОКТОРАНТИ
сесия 2015

 

Проект №

Факултет

ТЕМА:

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

Сума за финансиране 2015/2016 г.152ПД0043-24

ФМУ

Изследван влиянието на хлабините в контурен механизъм за производството на вълнообразен картон върху качествата на крайния продукт

доц. д-р инж. Николай Стоянов Петришки

4 500 лв


152ПД0016-24

ФМУ

Изследване на полимерни зъбни колела на дълготрайна товароносимост

доц. д-р инж. Димитър Гогов Петров

4 500 лв


152ПД0057-24

ФМУ

Обработване чрез рязане с въртящи се инструменти на машини с ЦПУ

гл.ас. д-р инж. Ангел Стоилов Попаров

4 500лв


152ПД0045-24

ФМУ

Автоматизирана система за събиране, обработка на измервателна информация и управление на хибридни топлинни системи

доц. д-р инж. Александър Георгиев Георгиев

4 500 лв


152ПД0046-24

ФМУ

Система за имитационно моделиране и валидиране на модели на хибридни топлинни системи

доц. д-р инж. Александър Георгиев Георгиев

4 500 лв


152ПД0048-24

ФМУ

Изследване и оптимизиране на гама полимербетонни композити по отношение на материалните им константи

гл.ас. д-р инж. Илия Георгиев Попов

4 500 лв

 

152ПД0061-24

ФМУ

Разработване на методика за модофициране на течната фаза чрез нано- и мултидисперсни материали в процеса на наваряване

доц. д-р инж. Станислав Любенов Алексиев

4 500 лв

 

 

 

Приключили научни проекти във Филиала на ТУ София, финансирани от MOH,Ръководител

Факултет

Катедра

Тема


Доц.д-р Веселка

Боева1

Доц.д-р Маргарита Денева


ФЕА

ОЕЛТ

ВУФ-12/05. Развитие на оригинални подходи като методологична база за създаване на нови квантово-електронни (лазерни) устройства за системи за екологичен контрол, тестови системи за оптоелектрониката, оптичните комуникации, научно-изследователската практика и създаване на експериментални образци”.

2

доц. д-р Гриша Спасов


ФЕА

КСТ

ВУ-МИ 108/05. Интегриране на WEB услуги и данни в разпределени информационни системи за автоматизация в Интернет среда”.

3

доц. д-р Андон Топалов


ФЕА

СУ

ВУ-ТН-108/2005. Съвременни интелигентни методи и алгоритми за управление на нелинейни системи”.

4

доц. д-р Александър Георгиев


ФМУ

Механика

ВУ-ТН-212/06. “Проектиране и създаване на мобилна станция за изследване на място на геотермалните свойства на земята”.

5*

Доц.д-р Веселка

Боева

ФЕА

КСТ

У-904 /07. “Разработване на хибридни селектиращи техники за анализ на биологични данни, произведени в големи обеми”.

6

Проф. д-р Андон Топалов

ФЕА

СУ

Управление на мобилни роботи в безжични сензорни мрежи с хибридна структура.

7

Гл. ас. д-р Севил Ахмед

ФЕА

СУ

Нови алгоритми за автономно управление с приложение в колаборативната роботика.

8

Доц.д-р Никола Шакев

ФЕА

СУ

Нови подходи за обучение и адаптация на поведението на интелигентни роботи в споделено работно пространство.

9

Проф. дтн. дфн. Марин Ненчев Ненче

ФЕА

ОЕЛТ

Оптични и квантово - електронни елементи и устройства  на основата на клиновидни интерференчни структури  за лазерната и оптоелектронна техники, оптичните комуникации, метрологията и спектроанализа.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Научен проект по 7-ма рамкова програма No 213254 “GREEN-WAKE”,

 Call (part) Identifier FP7-AAT-2007-RTD-1, в който участник е ТУ-СОФИЯ, с колектив от филиала ,

координатор по проекта е доц. д-р Борислав Пенев

 

Научен проект по програма COST

с координатор доц. д-р Алекснадър Георгиев

Proposal: oc-2008-1-2063

Title: Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings. NeCoE-PCM COST Action number: TU0802