Филиалът на ТУ София в Пловдив е изнесено звено с високо квалифицирани преподаватели, научни работници и инженерно-технически кадри, със съвременна лабораторна база и експериментални мощности.
    Научно-изследователският сектор на Филиала има решаващо значение за развитието на научноизследователската и приложна дейност на преподавателите и инженерно-техническите кадри в условията на пазарната икономика.     В съответствие с вътрешната нормативна уредба на ТУ София , НИС, е самостоятелно звено, чрез което се осъществява договорена научна дейност и съпътстващи я дейности. Те се реализират от научно-преподавателския и помощно-техническия персонал, от привлечени външни консултанти и извън щатни сътрудници.

НИС на Филиала се старае да осъществява и международна научна дейност по Европейските програми в т.ч.  CEEPUS, Леонардо, Шеста и Седма Рамкови програми и др

Във Филиала са създадени структури и условия за развитие на научноизследователска, приложна и внедрителска дейност на договорна основа с индустрията от региона. Основните структурни звена от НИС са във “Факултета по Електроника и Автоматика”, “Факултета по Машиностроене и уредостроене” и Техническия колеж “Джон Атанасов”.
Определени са направленията, в които се развива дейността на НИС. Може да се види, че тази дейност е свързана с профила на ТУ – София, филиал Пловдив и се използва същевременно за практическото обучение на студентите и подготовка на докторски дисертации.

Във връзка с гореизложеното е изградена Система за управление на проекти във Филиала, като е създадена Работна група за изготвяне на предложение за структурата, организацията, документите и финасирането на системата. Паралелно с дейността на Работната есформиран Филиален проектен екип със следните функции: