Полезни връзки:

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Фонд “Научни изследвания” към МОН:      

Дирекция Структурни фондове :

   

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

Национален иновационен фонд:

Програма ФАР:

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Структурни фондове:

 Оперативна програма - 2007-2013 - Развитие на конкурентноспособността на българската икономика

 

СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2007-2013

 

http://7fp.mon.bg/,     http://cordis.europa.eu/fp7

 

 

COST (European COoperation in the field of Scientific and Technical Research)   

http://www.cost.esf.org/

 

 

Европейски портал за мобилност :          http://europa.eu.int/eracareers

 

Програма на НАТО "Наука за мир" -
адрес : www.nato.int/science

 МРЕЖА ЗА УЧЕНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

адрес: http://www.researchgate.net

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

(Н А Ц И Д)

          .http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=1